۰۵۴۳۳۴۴۸۲۹۴

۰۵۴۳۳۴۱۲۱۳۴

۰۹۹۲۲۵۴۰۴۷۴

۰۹۳۳۱۵۸۶۱۴۴

زاهدان – خیابان مصطفی خمینی – حدفاصل مصطفی خمینی ۱۳ و ۱۵

شهرک کارگاهی انتهای بلوار ابتکار

info@balouchaluminium.com