موارد استفاده از تیغه ها

تیغه ها در ابعاد مختلف از جنس آلومینیوم ساخته میشود

علت ساخته شدن تیغه از جنس الومینیوم در کارخانه بلوچ آلومینیوم موارد ذیل است

  • زبیایی
  • سبک بودن
  • ضد زنگ بودن
  • داشزتعال بودن و ایمنی

ازجمله ویژگی های که کارخانه بلوچ آلومینیوم به آن توجه داشته سبکی تیغه است که این ویژگی از افتادن تیغه در دربهای جلوگیری میکند